wtorek, styczeń 22, 2019
   
Rozmiar
Logowanie
imageimage
Świadczenia z Pomocy Społecznej Zasiłek stały przysługuje:
 - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł.
Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

       1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
       2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie
           pn.: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku”
       3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
       4) ma być sporządzona  w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
       5) ma obejmować całość zamówienia.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.  „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku” polegająca
        na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu dla około 50 uczniów gorących posiłków jednodaniowych w dni nauki szkolnej
        z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, dni wolne od zajęć szkolnych)
        w następujących szkołach:
        - Szkoła Podstawowa w Draganowej,
        - Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
        - Szkoła Podstawowa w Żeglcach,
        - Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce,
        - Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej,    
        - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej.

   W przypadku zaistnienia potrzeb w zakresie dożywiania dzieci, dożywianie może być prowadzone również w następujących
   szkołach:
       - Szkoła Podstawowa w Leśniówce,
       - Szkoła Podstawowa w Faliszówce,
       - Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej,
       - Zespół Szkół Publicznych w Chorkówce: Szkoła Podstawowa w Chorkówce.

2)    Gorący posiłek jednodaniowy składający się z drugiego dania dla dzieci uczęszczających do w/w szkół, należy wydawać
       zachowując zasady:
        a) 4 x w tygodniu drugie danie tj,:
            - ziemniaki, kasza, makaron lub ryż (min. 200 g);
            - mięso lub ryba (min. 100 g),
            - surówki, jarzyny (min. 100 g),
        b) 1 x w tygodniu – danie jarskie (min. 400 g).
3)    Wykonawca przygotuje posiłki zgodnie z wykazem wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
        żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra
        Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
4)    Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w okresie jednego tygodnia.
5)    Dostawa posiłku do w/w szkół ma być realizowana w dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
        od 10.00 do 13.00 – szczegółowo ustalonych z dyrektorami poszczególnych szkół, ilość zamawianych posiłków
        przekazywana będzie przez dyrektorów szkół.
6)    Dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę,
       temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie  wymogi
       sanitarno–higieniczne.
7)    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z posiłkami odpowiedniej ilości naczyń i sztućców jednorazowych
       oraz wydaniu posiłku uprawnionym dzieciom.
8)    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
9)  Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów).
10)  Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Państwową
        Inspekcję Sanitarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania
        i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. nr 80, poz. 545).
11)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego oraz do poszczególnych szkół, najpóźniej ostatniego roboczego
       dnia tygodnia,  jadłospis na kolejny tydzień, jadłospis winien być podpisany przez osobę będącą do tego upoważnioną.
12)  Przewidywana średnia liczba posiłków wynosi około 50 dziennie. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź
       zwiększenia ilości wydawanych posiłków dziennie w zależności od potrzeb, jednakże zmiany te nie spowodują zmiany ceny
       jednostkowej.
13)  Liczba dzieci korzystających z dożywiania w danym dniu może być weryfikowana telefonicznie przez dyrektorów
       poszczególnych szkół do godziny 9.00 każdego dnia.

3.    Wymagany termin realizacji umowy:
       od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

4.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.

5.    Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) zaparafowany projekt umowy,
3) oświadczenie Wykonawcy.

6.    W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
7.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
       Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia, (w szczególności: koszt
       jednego posiłku, koszt opakowań, dowozu, odbioru  pozostałości) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych
       niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.).
       Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez cały czas trwania umowy i nie będzie podlegała
       waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

8.  Miejsce i termin składania ofert:
     Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 01 grudnia 2017 r., do godz. 11.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego,
     tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  8,

9.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona
     Zleceniobiorcy.

10. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
      Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 01 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Ośrodku
      Pomocy  Społecznej w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175, pokój nr 8.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:
      Wioletta Sysoł- pok. nr 8 tel. 13 43 869 50.

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:
      W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca  obowiązany jest podpisać umowę
      w siedzibie Zamawiającego.

Przygotowała: Wioletta Sysoł    

        
                                                                                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                  w Chorkówce

                                                                                                                                             Jadwiga Barut  

W załączeniu:
1) formularz oferty
2) projekt umowy,
3) załącznik do umowy,
4) oświadczenie Wykonawcy.

Move
-

500 plus

Artykuł
500 plus

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka pokój nr 4 od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. w godzinach...

Czytaj więcej...

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia...

Czytaj więcej...
Move
-

Świadczenia Rodzinne

Artykuł

Druki wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ Z...

Czytaj więcej...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka pokój nr 4 od 1 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Druki...

Czytaj więcej...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka pokój nr 4 od 1 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Druki...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie rodzicielskie - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ Z...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na zasiłek pielęgnacyjny - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ Zasiłek...

Czytaj więcej...
Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Nowości

  • 1
  • 2
  • 3

Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek Energetyczny

Zespół Interdyscyplinarny

Klauzula informacyjna

 

 

 

Logowanie