sobota, sierpień 15, 2020
   
Rozmiar
Logowanie
imageimage
Świadczenia z Pomocy Społecznej Zasiłek stały przysługuje:
 - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł.
Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce” polegająca na wykonaniu mebli, dostarczeniu ich oraz montażu i ustawieniu w pomieszczeniach biurowych do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce, adres siedziby: Chorkówka 189. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, określającym nazwę artykułu, wraz z opisem jego wymaganych właściwości, jednostką miary, wskazującym ilość oraz kolor.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. 
Biurko  prostokątne narożne 2 szt.

 • Wymiary: szer.1800 x wys.760 x gł. 650 mm + dostawka szer. 1000 x wys. 600 x gł. 450 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18mm, blat 36mm. Drzwiczki i szuflady zamykane zamkiem LOB zmb1.
 • Podstawa pod komputer + półka wysuwana na klawiaturę
 • Prowadnice szuflad GTV pełny wysuw, zawiasy blum.
 1. Biurko pracownicze prostokątne- 12 szt.
 • Wymiary: szer. 1400 x wys. 760 x gł. 600 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18 mm, blat 36 mm. Drzwiczki i szuflady zamykane
  zamkiem LOB zmb1.
  Prowadnice szuflad GTV pełny wysuw, zawiasy blum.
 • Podstawa pod komputer + półka wysuwana na klawiaturę.
 1. Szafa biurowa - 18 szt.
 • Wymiary: szer. 1200 x wys. 2385 x gł. 420 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18 mm.
 • Dwoje drzwi przesuwnych w systemie sevrol zamykane zamkiem do drzwi przesuwnych.
 • Odstęp pomiędzy półkami 350 mm.
 • W 4 szafach miejsca na ubranie z półkami u dołu i u góry i wieszakiem typu puzon
 1. Szafa na ubrania - 1 szt.
 • Wymiary: szer. 800 x wys. 2100 x gł. 600 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18 mm..
 • Dwoje drzwi przesuwnych w systemie sevrol zamykane zamkiem do drzwi przesuwnych.
 • Wewnątrz szafy ma być półka u góry i u dołu oraz drążek.
 1. Szafka stojąca - 8 szt.
 • Wymiary: szer. 600 x wys. 850 x gł. 420 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18 mm.
 • Dwoje drzwiczek i szuflada u góry.
 • Prowadnice szuflad GTV pełny wysuw, zawiasy blum.
 1. Lada dla interesantów z przegródką - 1 szt.
 • Wymiary: szer. 2700 x wys. 1150 x gł. 450 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18 mm, blat 36 mm.
 • Od wewnątrz drzwiczki.
 • Trwałe zamocowanie do podłogi i biurka od wewnętrznej strony.
 • Po stronie wewnętrznej przegródki i półeczki na dokumenty.
 1. Stół konferencyjny – 1 szt
 • Wymiary: dł. 2500 x szer. 900 x wys. 760 mm – 2 szt.
 • Materiał – blat płyta wiórowa 36 mm, nogi + rama stołu drewno bukowe lakierowane.
 1. Szafki kuchenne wiszące -2 szt             
 • Wymiary: szer. 800 x wys. 720 x gł. 300 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18 mm.
 • W szafkach po 2 półki, w jednej z szafek ociekarka.
 1. Szafki kuchenne stojace-2 szt
 • Wymiary: szer. 800 x wys. 820 x gł. 500 mm.
 • Materiał – płyta wiórowa 18 mm.
 • Szafki przykryte blatem kuchennym 38 mm.
 • W jednej szafce zlewozmywak, w drugiej drzwiczki i szuflada.
 1. Stolik do kuchni
 • Wymiary: szer. 1200 x gł. 600 x wys. 760 mm.
 • Materiał – blat kuchenny 38 mm + nogi - rura chrom fi 60 mm.
 1. Stolik – 2 szt
 • Wymiary: szer. 1000 x gł. 700 x wys. 760 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 36 mm + nogi – rura chrom fi 60 mm.
 1. Szafka do obudowy sejfu
 • Wymiary: szer. 500 x gł. 600 x wys. 760 mm.
 • Materiał - płyta wiórowa 18mm, blat 36mm. Drzwiczki zamykane zamkiem LOB zmb1.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wymagany okres gwarancji: co najmniej 2 lata, liczone od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek dokonać oględzin i szczegółowego pomiaru przed rozpoczęciem prac nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.


3. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 czerwca 2020 roku.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,

2) zaparafowany projekt umowy,

3) oświadczenie Wykonawcy,

6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.

Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez cały czas trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 11.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  8,

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.

10. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

      Wioletta Sysoł- pok. nr 8 tel. 13 43 869 50.

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:

     W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca  obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

14. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Przygotowała: Wioletta Sysoł      

                  

                                                                                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                      w Chorkówce

                                                                                                                                                      Jadwiga Barut 

W załączeniu:

1) Formularz oferty.

2) Projekt umowy.

3) Oświadczenie Wykonawcy.

Move
-

500 plus

Artykuł
500 plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+   Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.     Świadczenie wychowawcze jest przyznane do 31 maja 2021 r. Wnioski w...

Czytaj więcej...
Move
-

Świadczenia Rodzinne

Artykuł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Druki wniosków...

Czytaj więcej...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Druki wniosków...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie rodzicielskie - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie pielęgnacyjne - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   Z...

Czytaj więcej...
Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nowości

 • 1
 • 2
 • 3

Logowanie