poniedziałek, marzec 01, 2021
   
Rozmiar
Logowanie
imageimage
Świadczenia z Pomocy Społecznej Zasiłek stały przysługuje:
 - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł.
Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Dożywianie seniorów w Dziennym  Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku” polegająca na przygotowaniu i  dostarczeniu dla około 30 seniorów gorących posiłków jednodaniowych.
 • Gorący posiłek jednodaniowy składający się z drugiego dania dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu, należy przygotować zachowując zasady:

           a) 4 x w tygodniu drugie danie tj,:
               - ziemniaki, kasza, makaron lub ryż (min. 200 g);
               - mięso lub ryba (min. 100 g),
               - surówki, jarzyny (min. 100 g),

            b) 1 x w tygodniu – danie jarskie (min. 400 g).

 • Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.
 • Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w okresie jednego tygodnia.
 • Dostawa posiłku do Dziennego Domu ma być realizowana od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 10.00 do 13.00 – szczegółowo ustalonych z Kierownikiem Dziennego Domu.
 • Dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno–higieniczne.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 • Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów).
 • Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. nr 80, poz. 545).
 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego oraz do Dziennego Domu najpóźniej ostatniego roboczego dnia tygodnia, jadłospis na kolejny tydzień, jadłospis winien być podpisany przez osobę będącą do tego upoważnioną.
 • Przewidywana średnia liczba posiłków wynosi około 30 dziennie. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości wydawanych posiłków dziennie w zależności od potrzeb, jednakże zmiany te nie spowodują zmiany ceny jednostkowej.
 • Liczba seniorów korzystających z dożywiania w danym dniu może być weryfikowana telefonicznie przez Kierownika Dziennego Domu do godziny 9.00 każdego dnia.
 1. Wymagany termin realizacji umowy: od 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.
 2. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,

2) zaparafowany projekt umowy,

3) oświadczenie Wykonawcy.

 1. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia, (w szczególności: koszt jednego posiłku, koszt opakowań, dowozu, odbioru  pozostałości) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.).Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez cały czas trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  2.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.
 1. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

     Wioletta Sysoł- pok. nr 2 tel. 13 43 869 28.

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

     W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca  obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Przygotowała: Wioletta Sysoł       

                  

                                                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                               w Chorkówce

                                                                                                                       mgr Katarzyna Ginalska 

W załączeniu:

1) Formularz oferty.
2) Projekt umowy.
3) Załącznik do umowy.
4) Oświadczenie Wykonawcy.

Move
-

500 plus

Artykuł
500 plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+   Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+...

Czytaj więcej...
Move
-

Świadczenia Rodzinne

Artykuł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Druki wniosków...

Czytaj więcej...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Druki wniosków...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie rodzicielskie - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie pielęgnacyjne - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   Z...

Czytaj więcej...
Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Logowanie