poniedziałek, kwiecień 19, 2021
   
Rozmiar
Logowanie
imageimage
Świadczenia z Pomocy Społecznej Zasiłek stały przysługuje:
 - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł.
Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia i określać miesięczny koszt pobytu osoby w schronisku.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest:

 1. 1) Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Chorkówka w schronisku dla osób bezdomnych (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.)

2)  Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce.

3) Prowadzone przez Wykonawcę placówki spełniają standardy obiektów w schroniskach  dla   osób bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

 1. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia
  osobom, o których mowa w ust. l następującego zakresu usług:
 • całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło ) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 • całodziennego wyżywienia,
 • środków czystości i higieny osobistej,
 • niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 • pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 • zapewnienia dostępu do opieki medycznej,
 • prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny.
 1. Liczba osób wymagająca schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Chorkówka dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Chorkówka, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 3. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 30 grudnia.
 4. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty księgowej.
 5. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia schroniska.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
 2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób korzystających
  ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w schronisku, wskazany w ofercie Wykonawcy.

         3. Wymagany termin realizacji umowy: od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.

      5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
 • zaparafowany projekt umowy,
 • oświadczenie Wykonawcy.
 1. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia (w szczególności miesięczny koszt pobytu osoby w schronisku) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.

Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 1) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  2,

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.
 1. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

     Wioletta Sysoł- pok. nr 8 tel. 13 43 869 28.

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

     W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca  obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

 1. Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Przygotowała: Wioletta Sysoł       

                  

                                                                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                       w Chorkówce

                                                                                                                                              mgr Katarzyna Ginalska 

W załączeniu:

1) Formularz oferty,

2) Projekt umowy,

3) Oświadczenie Wykonawcy,

Move
-

500 plus

Artykuł
500 plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+   Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+...

Czytaj więcej...
Move
-

Świadczenia Rodzinne

Artykuł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Druki wniosków...

Czytaj więcej...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Druki wniosków...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie rodzicielskie - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie pielęgnacyjne - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   Z...

Czytaj więcej...
Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Nowości

 • 1
 • 2
 • 3

Logowanie