środa, lipiec 24, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Świadczenia z funduszu

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DOŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY tj. 2021/2022 PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA:

 • 01 LIPCA 2021r. drogą elektroniczną tj: bankowość elektroniczna, Portal  Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
 • 01 SIERPNIA 2021r. w formie tradycyjnej, tj.  papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce (38-458 Chorkówka 189 – obok Urzędu Pocztowego)

KRYTERIUM DOCHODOWE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

900 ZŁ – JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ ALBO DOCHÓD OSOBY UCZĄCEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA W/W KWOTY

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br., do miesiąca września następnego roku.

Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w  świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia  30 stycznia następnego roku.

UWAGA wnioski złożone od miesiąca listopadzie: świadczenie  przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!!!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia roku następnego ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w GOPS Chorkówce lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 13 43 869 23, 13 43 869 24, 13 43 869 25.

 

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika; okazała się bezskuteczna. za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500,00 zł na osobę.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia, natomiast osobie uprawnionej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje na czas wydania orzeczenia, chyba że orzeczenie zostało wydane na stałe to bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł do 30 września 2020 roku, natomiast kwoty 900 zł od 1 października 2020 roku. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia (1 października 2020 roku), świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeśli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona na podstawie różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:        
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
2) zawarła związek małżeński.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej osób powyżej 18-tego roku życia,     
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.),
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,
 4. d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  4. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  5. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.);
  6. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  7. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  8. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku lub złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do poprawienia wniosku lub dostarczenia dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niezastosowania się do wezwania organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku już przyznanych świadczeń, gdy organ właściwy wierzyciela poweźmie wątpliwość co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą świadczenia o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 1. odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
 2. odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych;
 3. nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Nowości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce – opiekuna

Informacja o wynikach naboru

Gościmy

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie