wtorek, listopad 19, 2019
   
Rozmiar
Logowanie

Zmiany od lipca 2019 r. w Programie Rodzina 500+

Zmiany w Programie Rodzina 500+

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

  • od 1 lipca 2019 r. - tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia 2019 r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce pokój nr 4).

 

Druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane od dnia  15  lipca 2019 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce pokój nr 4.

Aby uniknąć kolejki przy składaniu warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

  • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • bankowości elektroniczne

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019 r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, we wniosku o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca powinien wskazać wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021 r.

Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2020 roku

 GOPS.261.2.2019                                                                                                                       Chorkówka, dnia 07.11.2019 r.

    Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2020 roku”

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2020 roku”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być sporządzona  w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie