niedziela, czerwiec 04, 2023
   
Rozmiar
Logowanie

Realizacja projektu w grudniu 2009 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. realizuje projekt pt. Czas na aktywność w gminie Chorkówka. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-działania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczyło dwanaście osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie, zamieszkałych na terenie gminy Chorkówka, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy projektu zdali egzamin teoretyczny, który został przeprowadzony 19 października 2009 r., natomiast 04 grudnia 2009 r. zostały zakończone zajęcia praktyczne. Zajęcia były prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowy „Edukator” w Jaśle.
W dniu 11 grudnia 2009 r. zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu: Opiekun osób starszych w wersji polskiej i angielskiej oraz zaświadczenia ukończenia doradztwa zawodowego, warsztatów i poradnictwa psychologiczno-doradczego grupowego i indywidualnego.

 

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

 

GOPS.261.4.2023                                                                        Chorkówka, dnia 24.05.2023 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia
– Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie