niedziela, czerwiec 04, 2023
   
Rozmiar
Logowanie
imageimage
Świadczenia z Pomocy Społecznej Zasiłek stały przysługuje:
 - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł.
Karta Dużej Rodziny W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
       1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
       2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa
           na zadanie pn.: „Dostawa dwóch komputerów”
       3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
       4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
       5) ma obejmować całość zamówienia.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa dwóch komputerów”

    1) Komputer o następujących parametrach: - 2 szt

Komputer Dell Vostro V3800ST
Obudowa komputera Slim Tower
Procesor Intel Core i3-4170 3,7 GHz, 5 GT/s, 3 MB
Dysk twardy 500 GB SATA II
Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW
Pamięć 4096 MB DDR3 1600 MHz
Typ zintegrowanej karty graficznej Intel HD Graphics 4400
Zintegrowana karta dźwiękowa
Zintegrowana karta sieciowa
System operacyjny Windows 8.1 PRO 64-bit
Gwarancja 36 months on-site next business day

     2) Monitor Asus VE228TR, 21.5'' 5ms, Full HD – 2 szt
     3) Oprogramowanie MS Office Home and Business 2016 PL (z wyłączeniem OEM).– 2 szt.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 15.04.2016 r.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.   

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
    1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
    2) zaparafowany projekt umowy,

6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia, (np. koszt dostawy) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.
Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

8.    Miejsce i termin składania ofert:
1) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2016 r., do godz. 10.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  8,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa dwóch komputerów”

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.

10. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie  Zamawiającego, tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175, pokój nr 8.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest: Wioletta Sysoł - pok. nr 8 tel. 13 43 869 50.

13. Informacje dotyczące zawierania umowy: W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca  obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

Przygotowała: Wioletta Sysoł   

           
                                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                              w Chorkówce
 
                                                                                                                              Jadwiga Barut 

Plików:
pdf.png Formularz oferty HOT
(0 głosów)
Data 2016-03-28 Wielkość pliku 257.4 KB Download 249 Pobierz

pdf.png Oświadczenie Wykonawcy HOT
(0 głosów)
Data 2016-03-28 Wielkość pliku 158.37 KB Download 242 Pobierz

pdf.png Projekt umowy HOT
(0 głosów)
Data 2016-03-28 Wielkość pliku 129.42 KB Download 260 Pobierz
Move
-

500 plus

Artykuł
500 plus

  Od 2022 roku ZUS realizuje obsługę programu Rodzina 500+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. GOPS w Chorkówce będzie kontynuował wypłatę świadczeń 500+ do końca okresu, na jaki zostały...

Czytaj więcej...
Move
-

Świadczenia Rodzinne

Artykuł

Druki wniosków na specjalny zasiłek opiekuńczy- więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   Specjalny...

Czytaj więcej...

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY tj. 2021/2022 PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA: 01 LIPCA 2021r. drogą elektroniczną tj: bankowość elektroniczna, Portal  Informacyjno-Usługowego Emp@tia,...

Czytaj więcej...

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY tj. 2021/2022 PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA: 01 LIPCA 2021r. drogą elektroniczną tj: bankowość elektroniczna, Portal  Informacyjno-Usługowego Emp@tia,...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe" - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019   Z...

Czytaj więcej...

Druki wniosków na świadczenie pielęgnacyjne - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Świadczenie...

Czytaj więcej...
Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Nowości

  • 1
  • 2
  • 3

Logowanie