sobota, wrzesień 26, 2020
   
Rozmiar
Logowanie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 GOPS.261.3.2019                                                                                                                               Chorkówka, dnia 03.12.2019 r.

    Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia i określać miesięczny koszt pobytu osoby w schronisku.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1) Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Chorkówka w schronisku dla osób bezdomnych (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.)

2)  Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce.

3) Prowadzone przez Wykonawcę placówki spełniają standardy obiektów w schroniskach  dla   osób bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

2. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w ust. l następującego zakresu usług:

1) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło ) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
2) całodziennego wyżywienia,
3) środków czystości i higieny osobistej,
4) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
5) pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
6) zapewnienia dostępu do opieki medycznej,
7) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny.

3. Liczba osób wymagająca schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Chorkówka dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Chorkówka, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 26 grudnia.
6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty księgowej.
7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia schroniska.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
10. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w schronisku, wskazany w ofercie Wykonawcy.

 1. Wymagany termin realizacji umowy:
  od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.     
 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
 • zaparafowany projekt umowy,
 • oświadczenie Wykonawcy.
 1. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia (w szczególności miesięczny koszt pobytu osoby w schronisku) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.
Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r., do godz. 11.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  8,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.
 1. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175, pokój nr 8.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:
  Wioletta Sysoł- pok. nr 8 tel. 13 43 869 50.
 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca  obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.
 1. Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Przygotowała: Wioletta Sysoł       

                                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                  w Chorkówce

                                                                                                                                                  Jadwiga Barut  

 W załączeniu:

1) Formularz oferty,
2) Projekt umowy,
3) Oświadczenie Wykonawcy,

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Dostawa mebli biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce”

GOPS.261.3.2020                                                                                                                  Chorkówka, dnia 18.09.2020 r.

    Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Dostawa mebli biurowych na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce”

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa mebli biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być sporządzona  w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie