środa, czerwiec 19, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Fundusz Solidarnościowy

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce zaprasza mieszkańców Gminy Chorkówka do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego przekazanych przez Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Chorkówka otrzymała:

– wartość dofinansowania: 470 821,80 zł

– całkowita wartość: 470 821,80  zł

Programem w roku 2024 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 23 osoby,
w tym:

 • 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 9 dzieci w wieku do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.
 2. Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).


KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w ust. 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

UWAGA!
w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności (dostarczane przez Asystenta);
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością;

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, małżonek, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym, zięć, synowa, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem);
 3. opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jest bezpłatna.

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” edycja 2024 

realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

Gmina Chorkówka  przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Solidarnościowy.

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 102 357,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 102 357,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

 

 

 

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie