środa, lipiec 24, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Zasiłek Rodzinny z dodatkami

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY tj. 2021/2022 PRZYJMOWANE SĄ OD DNIA:

  • 01 LIPCA 2021r. drogą elektroniczną tj: bankowość elektroniczna, Portal  Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
  • 01 SIERPNIA 2021r. w formie tradycyjnej, tj.  papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce (38-458 Chorkówka 189 – obok Urzędu Pocztowego) w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00, w piątki w godzinach od 7.00 do 13.00.

 KRYTERIUM DOCHODOWE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

ZASIŁEK RODZINNY

674 ZŁ – JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZELICZENIU NA OSOBĘ ALBO DOCHÓD OSOBY UCZACEJ SIĘ NIE PRZEKRACZA W/W KWOTY

764 ZŁ – W PRZYPADKU, GDY CZŁONKIEM RODZINY JEST DZIECKO LEGITYMUJĄCE SIĘ ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br., do miesiąca października następnego roku.

Okres zasiłkowy 2021/2022:
Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 roku wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od  dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 listopada do dnia 31 grudnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!!!

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w GOPS Chorkówce lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 13 43 869 23, 13 43 869 24, 13 43 869 25.

 

Druki wniosków na zasiłek rodzinny - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
• 18 roku życia,
• 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej),
• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest również osoba ucząca się – osoba pełnoletnia ucząca się niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową prawa do alimentów z ich strony, która spełnia warunki ustawy. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne, chyba że:
• rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka,
5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty – 764 zł.
Podstawą do ustalenia zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami są dochody z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2020/2021 dochody za 2019 r., a w okresie zasiłkowym 2021/2022 dochody z 2020 roku). W przypadku, gdy dochód rodziny uległ zmianie wskutek utraty bądź uzyskanie dochodu, dochody te aktualizuje się.

Osoba pobierająca świadczenia rodzinne zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych – jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu a także o innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Uzyskanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
• zakończeniem urlopu wychowawczego;
• uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
• uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
•uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
•uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
•uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę utraty dochodu (np. zaświadczenie pracodawcy, świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. zaświadczenie pracodawcy, PIT-11). Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Utrata dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza utratę dochodu spowodowaną:
• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
• utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
• utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
• wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1992 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
• utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (tj. alimentów) w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
• utratą świadczenia rodzicielskiego;
• utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
•uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3. samotnego wychowywania dziecka,
4. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6. rozpoczęcia roku szkolnego,
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje na każde przysposobione dziecko oraz na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.
Dodatek przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (powyższego przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także dla osób, które przysposobiły dziecko). Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:
• 24 miesięcy,
• 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
• 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba:
• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
• podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego,
• korzysta ze swiadczenia rodzicielskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ :
• drugi z rodziców nie żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli obydwoje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
• do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
• 90 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 110 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
• w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na każde dziecko,
• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego:
- w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (szkoły ponadgimnazjalne) ,
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (w przypadku zamieszkania w internacie lub na stancji),
- oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepi-sów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawiera-jące informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,
e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia ro-dzinnego będącego przedmiotem wniosku.
- zaświadczenie właściwego organu gminy, kopię nakazu płatniczego albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przelicz. w 2020 r.,
 - dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (zaświadczenie pracodawcy, świadectwo pracy, PIT-11 za 2020 r.),
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (zaświadczenie za II miesiąc zatrudnienia netto),
 - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 - odpis zupełny aktu urodzeniu dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 -  odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego alimenty na dzieci,
 - zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży (w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka),
 -  nr konta.

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dostarczyć dodatkowo:

- zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Nowości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce – opiekuna

Informacja o wynikach naboru

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie