wtorek, czerwiec 19, 2018
   
Rozmiar
Logowanie

Fundusz Alimentacyjny

logo fa

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będą przyjmowane w siedzibie GOPS Chorkówka pokój nr 5 od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Zmiana druków wniosków - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejWięcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Od dnia 1 października 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz. 1228).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna,
2) osobie do ukończenia przez nią 18 lat, w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia,
3) gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo,
4) kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł,
5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500,00 zł na osobę.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
2) zawarła związek małżeński.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Wymagane dokumenty:

1) kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób powyżej 18-tego roku życia,
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, zawierające takie informacje jak:
a) rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie,
b) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym; imię, nazwisko, numer PESEL,
c) forma opłacanego podatku,
d) wysokość przychodu,
e) stawka podatku,
f) wysokość opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
6) zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) - dot. świadczenia emerytalno-rentowego z KRUS,
7) zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
8) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),
9) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
10) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
11) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,
12) kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
13) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,
14) zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,
15) zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
16) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą - oryginał,
17) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
18) inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do  świadczeń.

 

Nowości

Klauzula informacyjna

                                                        

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce(GOPS) jest GOPS  z siedzibą w Chorkówce 175 reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 43869 50.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustaw szczegółowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora przepisami i mogą dotyczyć postępowania z zakresu: świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, przeciwdziałania przemocy, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wspierania rodziny, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, zasiłków dla opiekunów.
 4. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo aby skorzystać z ww. wsparcia. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udzielenia pomocy z ww. zakresu postępowania.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez odpowiedni okres archiwizacji przewidziany przepisami prawa.
 6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – tel. (0-13)4386937.

Gościmy

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie