sobota, maj 25, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Kryteria i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Doraźnie pomoc ta ma zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe, a w szczególności doprowadzić do życiowego usamodzielnienia rodzin i osób oraz do ich integracji ze środowiskiem. Powinna ona zapewnić opiekę i pomoc odpowiadającą indywidualnej sytuacji i właściwościom osób i rodzin zainteresowanych. Rodzaj, forma i zakres udzielonej pomocy powinny być dostosowane do okoliczności, właściwości i w miarę możliwości oczekiwań osoby lub rodziny ubiegającej się o udzielenie określonego świadczenia. Powinny również uwzględniać konieczność podtrzymywania i utrwalania więzi rodzinnych.


Pomoc społeczna jest nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami życia, jakiekolwiek zakłócenia w ich funkcjonowaniu znajdują swe odbicie w zwiększających się zadaniach pomocy społecznej. Problemy socjalne są wynikiem sytuacji na rynku pracy, w oświacie, poziomie zdrowia mieszkańców.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 1)   ubóstwa;
 2)   sieroctwa;
 3)   bezdomności;
 4)   bezrobocia;
 5)   niepełnosprawności;
 6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7)   przemocy w rodzinie;
 7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
      zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 11)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12)  alkoholizmu lub narkomanii;
 13)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł netto tj. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2) osobie w rodzinie której dochód nie przekracza kwoty 528 zł netto tj. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kryterium dochodowego rodziny
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Przy obliczaniu dochodu przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.  Od 11 maja 2013 r. do dochodu nie wlicza się dochodu z użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.


Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
• zasiłku celowego,
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
• wartości świadczenia w naturze,
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
• świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
• świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
• kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W systemie pomocy społecznej za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego a także z urzędu. Przyznanie lub odmowa udzielenia pomocy dokonywana jest na mocy decyzji administracyjnej w formie pisemnej, od której służy odwołanie do wyższej instancji za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2.  skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
3.  dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9. zaświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
10a. decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polski;
11. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12. zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15. zaświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15a. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15b. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
16. zaświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17. zaświadczenia o dochodzie osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą;
18. zaświadczenia o uzyskaniu dochodu wypłaconego jednorazowo;
19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20. oświadczenia o stanie majątkowym.


Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem wywiadu jest wszechstronna analiza sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej, indywidualnych cech danej osoby, a także rozpoznanie potrzeb osób zainteresowanych. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Ustawa o pomocy społecznej nakłada także obowiązek sprawdzenia możliwości udzielania pomocy przez najbliższą rodzinę prawnie zobowiązaną do alimentacji.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń - art. 109 ustawy o pomocy społecznej.

Druki do pobrania

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie