sobota, październik 16, 2021
   
Rozmiar
Logowanie

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY 2021/2022

WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 PRZYJMOWANE I WYDAWANE SĄ W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORKÓWCE, 38-458 Chorkówka 189
DO 15.09.2020 r. (POKÓJ NR 5)
Godziny przyjmowania stron:
• poniedziałek: od 7:00 do 17:00
• wtorek – czwartek: od 7:00 do 15:00
• piątek: od 7:00 do 13:00
Tel.: 13 43 869 20, 13 43 869 21
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
STYPENDIA SZKOLNE
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Termin składania wniosków o stypendia szkolne
Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój 5 - do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).
W przypadku:
1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.
Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z tego miesiąca. Wniosek może złożyć:
1. rodzic/opiekun prawny;
2. pełnoletni uczeń;
3. dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.
Kto może otrzymać stypendium szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego na osobę w rodzinie), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.
Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół:
1. publicznych i niepublicznych;
2. niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych
oraz
1. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczenie to przyznawane jest uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Chorkówka.
Kryteria przyznawania stypendium szkolnego
Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528,00 zł (netto) na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Na dochód składają się wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł (np. z tytułu nauki zawodu itp.).
Kwoty i formy stypendium szkolnego
Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:
1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które jest wypłacane po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur.
2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów nie będących zajęciami realizowanymi w ramach planu nauczania – w szkole, a także pokrycie kosztów ich udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą. Ta forma stypendium może być wypłacona po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur.
Uczniom może także być udzielone stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W ramach tej formy dopuszcza się refundację kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (na podstawie faktury za zakupiony bilet miesięczny), czy też kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów. Podstawą zakwalifikowania do konkretnej kwoty stypendium stanowią następujące grupy dochodowe:
Świadczenie przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Obowiązki wnioskodawcy
Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty. Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Nowości

Ogłoszenie – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 200 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie