sobota, grudzień 09, 2023
   
Rozmiar
Logowanie

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce – opiekuna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w gminie Chorkówka

 

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł ciepła, zasilane paliwami stałymi:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek, koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Przez paliwa stałe rozumie się, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet,
 • pelet

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe), przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 roku, natomiast wypłata dodatku nastąpi w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

W gminie Chorkówka realizacją dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wszelkich informacji na temat dodatku udzielają osoby odpowiedzialne za realizację zadania osobiście lub pod nr tel.: 13 43 869 20, 13 43 869 21, 13 43 869 22, 13 43 869 23, 13 43 869 24, 13 43 869 25,

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 38-458 Chorkówka 189 (obok Poczty Polskiej) na parterze budynku.
 • online przez platformę ePUAP oraz stronę gov.pl

W przypadku przesyłania wniosku poprzez platformę ePUAP lub stronę gov.pl prosimy o dołączanie do formularza wysyłki już podpisanego uprzednio elektronicznie wniosku, który najlepiej wcześniej wyeksportować do formatu pdf. Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez osobę, która widnieje jako wnioskodawca we wniosku. Wniosek można podpisać elektronicznie m.in. za pomocą strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Prosimy nie składać elektronicznie SKANÓW ODRĘCZNIE PODPISANYCH WNIOSKÓW - zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy "W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.".

UWAGA

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach niezbędnym będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów i oświadczeń.

WAŻNE

Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.

Wzór wniosku wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących dodatku węglowego

 

Nowości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Udzielanie schronienia w 2024 roku”

       GOPS.261.11.2023                                                                 Chorkówka, dnia 08.12.2023 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Udzielanie schronienia w 2024 roku”

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie