niedziela, czerwiec 04, 2023
   
Rozmiar
Logowanie

Realizacja projektu pt. Czas na aktywność w gminie Chorkówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce realizuje projekt pt. Czas na aktywność w gminie Chorkówka w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-działania:7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 12 kobiet. Są to osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie, zamieszkałe na terenie Gminy Chorkówka, długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez Ośrodek Szkoleniowy „Edukator” w Jaśle. Przeprowadzono zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego: grupowe (25 godzin), indywidualne (12 godzin). Uczestnicy projektu przygotowali się do efektywnego poszukiwania pracy, nabyli umiejętności poprawnego redagowania i wypełniania dokumentów tj. CV, listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego. Uzyskali również informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Ponadto każda osoba objęta była poradą indywidualną doradcy zawodowego dostosowaną do potrzeb danej osoby.

Od lipca br. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne z zakresu szkolenia zawodowego: Opiekun osób starszych. Zostało zrealizowanych 58 godzin szkoleniowych. Osoby uczestniczące w projekcie poznały m.in. zagadnienia z zakresu starości, pielęgnacji osób starszych, choroby związane z podeszłym wiekiem, ważność higieny i stosowania leków.
W sierpniu 2009 r. zostały przeprowadzone grupowe warsztaty psychologiczno-doradcze (20 godzin), we wrześniu br. zajęcia indywidualne z psychologiem z 4 osobami. Uczestnicy warsztatów z pomocą psychologa dokonali własnej samooceny, poznali sposoby zachowania w sytuacjach stresowych.

Uczestnicy projektu zostali ubezpieczeni, otrzymali materiały pomocnicze do zajęć. Podczas zajęć zapewniono serwis kawowy oraz ciepły posiłek przygotowany przez firmę cateringową. Do zrealizowania pozostało jeszcze 12 godzin zajęć teoretycznych z zakresu szkolenia zawodowego, warsztaty psychologiczno-doradcze (poradnictwo indywidualne dla 8 osób) oraz zajęcia praktyczne z zakresu opieki nad osobami starszymi (30 godzin), które będą odbywać się w Domu Pomocy Społecznej w Krośnie. Zajęcia zakończą się w grudniu br.

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

 

GOPS.261.4.2023                                                                        Chorkówka, dnia 24.05.2023 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia
– Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie