sobota, maj 25, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Realizacja projektu w grudniu 2009 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. realizuje projekt pt. Czas na aktywność w gminie Chorkówka. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-działania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczyło dwanaście osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie, zamieszkałych na terenie gminy Chorkówka, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy projektu zdali egzamin teoretyczny, który został przeprowadzony 19 października 2009 r., natomiast 04 grudnia 2009 r. zostały zakończone zajęcia praktyczne. Zajęcia były prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowy „Edukator” w Jaśle.
W dniu 11 grudnia 2009 r. zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu: Opiekun osób starszych w wersji polskiej i angielskiej oraz zaświadczenia ukończenia doradztwa zawodowego, warsztatów i poradnictwa psychologiczno-doradczego grupowego i indywidualnego.

 

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie