środa, lipiec 24, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

 

GOPS.261.4.2023                                                                        Chorkówka, dnia 24.05.2023 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia
– Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023” polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu dla około 30 seniorów gorących posiłków jednodaniowych.
2) Gorący posiłek jednodaniowy składający się z drugiego dania dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu, należy przygotować zachowując zasady:
a) 4 x w tygodniu drugie danie tj,:
- ziemniaki, kasza, makaron lub ryż (min. 200 g);
- mięso lub ryba (min. 100 g),
- surówki, jarzyny (min. 150 g),
b) 1 x w tygodniu – danie jarskie (min. 450 g).
3) Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.
4) Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w okresie jednego tygodnia.
5) Dostawa posiłku do Dziennego Domu ma być realizowana od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 12.00 do 14.00 – szczegółowo ustalonych z pracownikiem Dziennego Domu.
6) Dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę (nie niższą niż 80ºC, a dla surówek temperatura powinna wynosić od 2ºC do 8ºC) oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno–higieniczne.
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
8) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów).
9) Wykonawca zobowiązany jest codziennie przechowywać próbki żywności dla potrzeb badań żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. nr 80, poz. 545).
10) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego oraz do Dziennego Domu najpóźniej ostatniego roboczego dnia tygodnia, jadłospis na kolejny tydzień, jadłospis winien być podpisany przez osobę będącą do tego upoważnioną.
11) Przewidywana średnia liczba posiłków wynosi około 30 dziennie. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości wydawanych posiłków dziennie
w zależności od potrzeb, jednakże zmiany te nie spowodują zmiany ceny jednostkowej. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.
12) Liczba seniorów korzystających z dożywiania w danym dniu może być weryfikowana telefonicznie przez pracownika Dziennego Domu do godziny 10.00 każdego dnia.

3. Wymagany termin realizacji umowy:
od 01 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) zaparafowany projekt umowy,
3) oświadczenie Wykonawcy.

6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
z przedmiotu zamówienia, (w szczególności: koszt jednego posiłku, koszt opakowań, dowozu, odbioru pozostałości) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.).
Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez cały czas trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

8. Miejsce i termin składania ofert:

1) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr  2.

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.

10. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:
Wioletta Sysoł - pok. nr 2 tel. 13 43 869 28.

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

14. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych wynikających ze złożonych ofert jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Chorkówce 189 (38-458) zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 134386927.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO):
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto.
3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto oraz zawarcia i realizacji umowy.
4) Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia oraz zawarcia umowy.
5) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednią kategorią archiwalną B 10 – tj. 10 lat po zakończeniu umowy.
6) Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa, w przypadku korespondencji Poczcie Polskiej S.A, w przypadku obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń – Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu.
7) Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – tel. (0-13) 4386937, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przygotowała: Wioletta Sysoł.

                                                                                                                        

                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Chorkówce

                                                                                      mgr Katarzyna Ginalska 

W załączeniu:
1) Formularz oferty.
2) Projekt umowy.
3) Załącznik do umowy.
4) Oświadczenie Wykonawcy.

Nowości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce – opiekuna

Informacja o wynikach naboru

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie