środa, lipiec 24, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Udzielanie schronienia w 2024 roku”

       GOPS.261.11.2023                                                                 Chorkówka, dnia 08.12.2023 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Udzielanie schronienia w 2024 roku”

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Udzielanie schronienia w 2024 roku”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia i określać koszt jednej doby pobytu osoby w schronisku.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. 1) Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Chorkówka w schronisku dla osób bezdomnych (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz.901 ze zm.)
2) Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce.
3) Prowadzone przez Wykonawcę placówki spełniają standardy obiektów w schroniskach dla osób bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

2. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w ust. l następującego zakresu usług:
1) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło ) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
2) całodziennego wyżywienia,
3) środków czystości i higieny osobistej,
4) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
5) pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
6) zapewnienia dostępu do opieki medycznej,
7) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny.
3. Liczba osób wymagająca schronienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Chorkówka dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Chorkówka, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 31 grudnia.
6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury.
7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę rachunku/faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia schroniska.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
10. Odpłatność miesięczną wylicza się proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych danego miesiąca, a w przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca, proporcjonalnie do ilości dni pobytu osoby w danym miesiącu.

3. Wymagany termin realizacji umowy:
od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) zaparafowany projekt umowy,
3) oświadczenie Wykonawcy.

6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia (w szczególności koszt jednej doby pobytu osoby w schronisku) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.
Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

8. Miejsce i termin składania ofert:
1) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce, pokój nr 2.
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.:„Udzielanie schronienia w 2024 roku”
9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.

10. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest: Wioletta Sysoł - pok. nr 2 tel. 13 43 869 28.

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.

14. Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych wynikających ze złożonych ofert jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Chorkówce 189 (38-458) zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 134386927.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych netto.
3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych netto oraz zawarcia i realizacji umowy.
4) Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia oraz zawarcia umowy.
5) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednią kategorią archiwalną B 10 – tj. 10 lat po zakończeniu umowy.
6) Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa, w przypadku korespondencji Poczcie Polskiej S.A, w przypadku obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń – Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu.
7) Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – tel. (0-13) 4386937, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Przygotowała: Wioletta Sysoł.

                                                                                                                        

                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Chorkówce

                                                                                      mgr Katarzyna Ginalska 

 

               

W załączeniu:
1) Formularz oferty,
2) Projekt umowy,
3) Oświadczenie Wykonawcy,

Nowości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce – opiekuna

Informacja o wynikach naboru

Gościmy

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie